Ang Kaoriang Daon

The Last Leaf by O. Henry Inglagted sa Cuyonon. Tawi kami ra i komento, suhestion, reaksion. Aelaman namen nga mi mas maayad pa nga bersión nga poiding boaten. Kablita indo lamang ang link nga dia: And Kaoriang Daon Advertisements

Ang Gamot i ang Bisara nga ‘Paskwa’

Makon sanda sa Filipinas kono ang pinakamalabeg nga silibrasión i paskwa sa bilog nga kalibotán. Pagseled pa lamang i –ber months mababati mo ron ang manga tao nga agabogno i ‘Merry Christmas’ sa isara mi isara. Maloa lamang ang dikorasión pagkatapos i ang Pista Minatay. Patay-sindi ang manga Christmas Light nga agapademdem kanaten i ang … More Ang Gamot i ang Bisara nga ‘Paskwa’

Tagalog Palawan

“Ala eh,” makon si Leo Martínez sa manga película kong sadin agaportray tana i’ saka Batagueño. Kong sa manga Bisaya ngani ingkokonan ta nga ‘dodong’ ig ‘inday’. Ang manga Waray ay ingtawag nga Waray ay moro ang toltolanen nga madangmit mademdeman i ang manga akakabati sa ang andang arampangan ay waray (nga maliag i kon ay … More Tagalog Palawan

Malipayeng Pagabot!

Malipayeng Pag-abot! Makon si Nelson Mandela, “‘Pag ingkampang mo ang isarang tao’ gamit ang bisarang nanaintindian na, ang imong ingkokon agasot sa anang barot. Apang ‘pag ingkampang mo tana sa anang bisarang ingkolayan, ang imong ingkokon agasot sa anang tagiposon” Manga tangay, manga bogtitinai’, manga gorang-gorang, manga bataen, tanang manga Cuyonon. Salamat sa pagbisitar sa page … More Malipayeng Pagabot!