Malipayeng Pagabot!

Malipayeng Pag-abot! Makon si Nelson Mandela, “‘Pag ingkampang mo ang isarang tao’ gamit ang bisarang nanaintindian na, ang imong ingkokon agasot sa anang barot. Apang ‘pag ingkampang mo tana sa anang bisarang ingkolayan, ang imong ingkokon agasot sa anang tagiposon” Manga tangay, manga bogtitinai’, manga gorang-gorang, manga bataen, tanang manga Cuyonon. Salamat sa pagbisitar sa page … More Malipayeng Pagabot!