Malipayeng Pagabot!

Malipayeng Pag-abot!

Makon si Nelson Mandela, “‘Pag ingkampang mo ang isarang tao’ gamit ang bisarang nanaintindian na, ang imong ingkokon agasot sa anang barot. Apang ‘pag ingkampang mo tana sa anang bisarang ingkolayan, ang imong ingkokon agasot sa anang tagiposon”

Manga tangay, manga bogtitinai’, manga gorang-gorang, manga bataen, tanang manga Cuyonon. Salamat sa pagbisitar sa page nga dia. Ig basiparang mayad da indong pagkabetang maski sadin kamo rong impayangat dadi. Kaloy’an kamo ang Ginong Makagagaem.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s