Tagalog Palawan

“Ala eh,” makon si Leo Martínez sa manga película kong sadin agaportray tana i’ saka Batagueño. Kong sa manga Bisaya ngani ingkokonan ta nga ‘dodong’ ig ‘inday’. Ang manga Waray ay ingtawag nga Waray ay moro ang toltolanen nga madangmit mademdeman i ang manga akakabati sa ang andang arampangan ay waray (nga maliag i kon ay … More Tagalog Palawan