Ang Kaoriang Daon

The Last Leaf by O. Henry Inglagted sa Cuyonon. Tawi kami ra i komento, suhestion, reaksion. Aelaman namen nga mi mas maayad pa nga bersión nga poiding boaten. Kablita indo lamang ang link nga dia: And Kaoriang Daon Advertisements